d

ONDERWIJSBEMIDDELING

Laat ons samenwerken.

Conflicten op school: kans op beterschap

In elke organisatie waar mensen samenwerken, ontstaan er wel eens conflicten. Ook in scholen. Leerlingen maken ruzie over een commentaar op facebook. Een leerkracht is het niet eens met de manier waarop ze door de directeur werd terecht gewezen. Een leerkracht vindt dat een collega zich niet voldoende inspant…

Een school is een knooppunt waarin mensen van verschillende leeftijden, met verschillende zienswijzen en met verschillende belangen samen ‘school’ maken: leerkrachten, directies, leerlingen, ouders, … 
Het is normaal dat er zich regelmatig spanningen voordoen tussen die verschillende actoren. Deze spanningen kunnen zich lange tijd ontwikkelen, om zich dan op een moment te manifesteren als een echt ‘conflict’.

.

NOM biedt scholen een aantal oplossingen aan over het omgaan met conflicten op school en dit zowel op preventief als op curatief vlak.

Conflicten kunnen een school ontwrichten. Conflicten tussen leerlingen, geweld en pestgedrag hebben een nefaste invloed op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en hebben een negatief effect op het klas- en schoolgebeuren. Conflicten tussen leerkrachten onderling of tussen leerkrachten en directie kunnen het team onwrichten. Er komt meer ontevredenheid,  de eenheid in het team gaat verloren, de communicatie verslechtert en de inzet en effectiviteit gaan zienderogen achteruit. Typisch is een verhoogde ziekte-uitval in teams met veel conflicten. Typisch voor conflicten is dat ze gemakkelijk aan te pakken zijn in een vroeg stadium. Gebeurt dat niet, dan hebben de meeste conflicten de neiging om te escaleren.